هفته اول دی ماه نیز مانند سایر هفته های جوایز ویژه امپرور پوکر ادامه دارد ، برای افزایش شانس خود در کسب درآمد بیشتر ، می توانید بازی های زیادی انجام دهید.

یک میلیارد و سیصد تومان جایزه تاپ هند هفته اول دی ماه در سایت امپرور پوکر می باشد.

این جوایز به نفرات برتر ئر آخر هفته اهدا می شود.

اگر شما جزو 20 نفر برتر باشید این جویز ویژه نصیبتان خواهد شد.