جوایز ماهیانه به امپروری ها هر ماه بیش از 7 میلیارد تومان می باشد.
بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی و به تاپ هند و تاپ ریک روزانه اهدا می شود.

گهگاه نیز جوایز ویژه به کاربران امپرور پوکر اهدا می شود که اطلاع رسانی خواهد شد.