جوایز 7 میلیاردی امپرور پوکر در هر ماه به کاربران اهدا می شود.

این جوایز که بیش از میلیارد تومان می باشد با و بدون قرعه کشی به کاربران بر اساس شرایط گفته شده تعلق می گیرد.

امپرور پوکر
بیش از 7میلیارد تومان
جوایز ماهیانه به امپروری ها
بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی