جایزه ویژه تاپ ریک سایت امپرور پوکر به نفرات برتر این حوضه تعلق می گیرد.

این جایزه که هر دو هفته 1000 میلیون تومن می باشد به نفرات اول تا 20 ام به صورت درصدی تقسیم می شود.

هرچه بیشتر بازی کنید احتمال برنده شدن بیشتری خواهید داشت.

پرداخت 100 میلیون تومان بصورت 15 روزه به 20 بازیکن برتر در جدول Top Rake